Thursday, November 28, 2013

Operacny management - cela kniha

Obsah 3.         KAPITOLA         3 3.1 Výroba         4 3.1.1 Typy výroby         5 3.1.2 Výrobná kapacita         7 3.2 Kanban         8 3.3 Logistika         10 3.3.1 podniková koncepcia Just - in - censure (JIT)         11 3.3.2 Logistika a JiT v logistickom systéme         13 3.3.3 Logistické chyby         13 3.4 Predaj výrobkov         15 4.4.1 Marketing ako podnikate?ská filozofia         15 3.4.2 Marketingové stratégie podniku         16 3.5         Výrobok         17 3.5.1 Odchýlky ivotného cyklu výrobkov         17 3.5.2 Výrobkové portfólio         18 4.KAPITOLA         20 4.1 Náklady podniku         21 4.1.1 Druhové ?lenenie nákladov         22 4.1.2 Kalkula?né ?len enie nákladov         23 1.1.3         ?lenenie nákladov         25 4.2 Cenová politika         27 4.2.1 Faktory ovplyv?ujúce cenu         28 Externé faktory:         28 Charakter trhu:         28 4.2.2 Cenová stratégia nového výrobku         29 4.3 Metóda capital - watercourse (CSF)         29 4.3.1 CSF mô eme zostavi? na základe 2 metód:         31 4.3.2 Cash - flow cyklus         32 4.4 Financovanie podniku         34 4.4.2 Finan?né riadenie podniku v trhovej ekonomike         35 4.4.3 analýza vertical stabiliseran?nej situácie podniku         37 4.4.4 Hodnotenie finan?nej stableness         38 4.4.5 Analýza rentability (ziskovosti)         40 4.5 Hospodársky výsledok podniku         42 4.5.1 Výnosy podniku         Â 44 4.5.2 Hospodársky výsledok   !       45 5.3 Zisk         46 5.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
KAPITOLA         48 ZÁVER         53 SLOVNÍK POJMOV         55 POU ITÁ LITERATÚRA         58 3.         KAPITOLA POSLANIE Pri realizácii svojich cie?ov podnik vykonáva mno stvo ?inností. Uskuto??uje ich vo vzájomnej interakcií, preto poslaním tejto kapitoly je porozumie?, ako výrobná ?innos? ovplyv?uje fungovanie podniku, ?o je úlohou logistiky a ako prebieha predaj finálnych výrobkov vo výrobnom podniku. ÚVOD Výroba v najshirshom poní musical compositioní znamen á zhotovovanie tovarov a poskytovanie slu ieb. Slú i teda k uspokojovaniu ?udských potrieb. Pod výrobou v u shom ponímaní sa výroba rozumie len ako ?as? transforma?ného procesu, t.j. premena vstupov ( výrobných faktorov) na výstupy (výrobky). Výrobky predstavujú komplex hmotných aj nehmotných statkov , ktoré sú schopné uspokojova? ur?ité potreby. Trh kladie rôzne po iadavky na kvalitu výrobkov, preto e zní... If you want to produce a estimable essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment